דירת ירושה, הורשה של נדל"ן, ירושת דירה - האם יש פטור מתשלום מס שבח ?

על דירות או נכסי נדל"ן אחרים המתקבלים או מועברים בירושה חלים דינים שונים בחוק מיסוי מקרקעין.
יורשים רבים אינם יודעים האם הם זכאים לפטור מתשלום מיסי מקרקעין במכר נכסי הירושה? באיזה סעיף פטור בחוק לעשות שימוש? האם הורשה של נכס מקרקעין הינה עסקה במקרקעין, ועוד
להלן תקציר ביחס ל"דירת המוריש" והמיסים החלים

פטור ממס בגין מכר נכסי ירושה

בחוק מיסוי מקרקעין, סעיף 4. לחוק נקבע כי הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק המקרקעין.

נשאלת השאלה: במכר הדירה שנתקבלה בירושה - האם יש פטור ממס ?

בחוק מיסוי מקרקעין, נקבע הסדר מס מיוחד ליורשים של זכויות במקרקעין וקבע אפשרות לנצל פטור ממס שהיה למוריש במועד מכר דירה שנתקבלה בירושה.

בפרק החמישי לחוק "פטור לדירת מגורים מזכה", נקבע בסעיף 49ב. כי; המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים:

סעיף 5: המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שמתקיים כי:

(א) המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

(ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

(ג) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת הגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

 

הסבר:"דירת מגורים מזכה" היא דירת מגורים ששימשה למגורים. כלומר הסעיף מקנה ליורש אשר ירש דירה מבן זוגו המנוח או מהורה שנפטר יהיה זכאי לבקש פטור ממס לפי סעיף 49ב(5) לחוק בהינתן כי עמד ב-3 תנאים מצטברים:

(1) קרבה משפחתית ברורה (המוריש הוא הורה או בן זוג, או חותנו של היורש).

(2) למוריש בחייו הייתה דירה אחת בלבד.

(3) אילו היה המוריש בחיים והיה מוכר את הדירה - היה זכאי לפטור לפי אחד מסעיפי הפטור במכר דירת מגורים שבחוק מיסוי מקרקעין.

מתי כדאי להשתמש בסעיף הפטור לפי 49ב(5):

כאשר ליורש יש כבר דירה בבעלותו והוא יורש דירה נוספת. אילו היה מוכר את דירת הירושה לפי הפטור הקבוע בסעיף 49ב(1) - פטור במכר דירה כל 4 שנים, אזי לצורך מכירת דירתו היה צריך להמתין 4 שנים מיום מכירת דירת הירושה.

כדי למנוע מצב של הקפאה בנכסי הירושה נקבע ההסדר בסעיף 49ב(5) לפיו יכול היורש למכור את דירת הירושה תוך ניצול הפטור הקבוע בסעיף 49ב(5) ולמכור גם הדירה שבבעלותו בפטור לפי סעיף 49ב(1), ללא המתנה.

 

חבות במס בגין מכר נכסי ירושה

כאשר הירושה אינה של דירת מגורים אלא נכס מסחרי ו/או במצב דברים בו הנכס שנתקבל בירושה אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף  49ב(5) לחוק קמה חבות במס לפי החוק.

לצורך חישוב השבח לפי החוק יש לקבוע את שווי הרכישה בירושה. 

בסעיף 26. לחוק שווי הרכישה בהורשה, נקבע כי שווי הרכישה של זכות במקרקעין שהגיעה למוכר בדרך הורשה או בדרך ויתור של אחר על זכותו לרשת אותה הוא;

(1)   המוריש נפטר לפני 1 באפריל 1981:  שווי הזכות ביום פטירת המוריש. בנוסף יראו גם את יום הרכישה כיום פטירת המוריש (סעיף 37(1)ו)

(2)   המוריש נפטר לאחר 1 באפריל 1981: השווי שהיה נקבע לפי חוק זה אילו נמכרה בידי המוריש.

לאחר שנקבע יום הרכישה ושווי הרכישה יזקפו הוצאות שהוציא המוריש ו/או היורש שניתן להכיר בהן על פי הפרק הרביעי לחוק סעיף 39.

קביעת המס  

בסעיף  48א לחוק, נקבע כי המס על השבח יהיה; 

יחיד יהיה חייב במס על שבח ריאלי בשיעור של עד 20%.

כשיום הרכישה של הזכות במקרקעין היה לפני יום התחילה, יחולו הוראות אלה:
(1)   השבח הריאלי עד יום התחילה יחויב במס כאמור בסעיף 121 לפקודה;
(2)   על יתרת השבח הריאלי יחול מס בשיעור של עד 20%;  

המס על הסכום האינפלציוני החייב יהיה 10%.

כאשר יום הרכישה היה עד שנת המס 1948 לא יעלה המס על 12%מהשבח, וכאשר יום הרכישה היה בשנות המס 1949 עד 1960 לא יעלה המס על 12% מהשבח ועוד 1% לכל שנה משנת המס 1949 ועד לשנת הרכישה.

בחוק נקבעו סייגים והנחות שונות לשיעור המס שיחול במכירה.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים